طرح 5 معماری مجتمع مسکونی با فایلهای اتوکد و رویت و رندر

پروژه ای که پیش رو دارید پروژه طرح 5 معماری مجتمع مسکونی با اتوکد و رویت و رندر میباشد

این پروژه دارای فایلهای زیر است:

1-فایل دو بعدی در فرمت Dwg  با جزئیات کامل

2-فایل سه بعدی

3- فایل رندر

4- فایل رویت rvt

این پروژه به صورت اختصاصی از GemCivil ارائه گردیده شده است و در تصویر زیر بخشهایی از این پروژه را مشاهده نمایید

طرح 5 معماری مجتمع مسکونی با اتوکد و اسکچاپ

پروژه ای که پیش رو دارید پروژه طرح 5 معماری با موضوع مجتمع مسکونی میباشد
این پروژه شامل فایل دوبعدی در قالب اتوکد و فایل سه بعدی در قالب اسکچاپ میباشد
فایل اتوکد به طور کامل بوده و شامل پلانها ، فضا ها ، سایت پلانها ، نما و برش و غیره میباشد
فایل اسکچاپ نیز به طور کامل تهیه و در خدمت دانشجویان و مهندسان عزیز قرار میگیرد

همانطور که در تصویر زیر مشاهده مینمایید این پروژه در دو قسمت مجتمع های 4 واحدی و مجتمع های 2 واحدی ارائه گردیده شده است