نحوه محاسبه مقدار تغییر مکان جانبی (دریفت) مجاز

دریفت یا تغییر مکان جانبی طبقات چیست؟
مقدار تغییر مکان جانبی سازه عبارتست از نسبت تغییر مکان جانبی نسبی طبقات به ارتفاع نسبی آن ادامه مطلب “نحوه محاسبه مقدار تغییر مکان جانبی (دریفت) مجاز”