سیستم های سازه ای در ساختمانهای بلند مرتبه

همانطور که میدانید در ساختمانهای بلندمرتبه باید شامل سیستم سازه ای باشند که بتواند ضمن تحمل بار ثقلی ، بار جانبی که شامل بار باد و بار زلزله میباشد را تحمل نماید

ادامه مطلب “سیستم های سازه ای در ساختمانهای بلند مرتبه”