برچسب : آموزش دستور آفست offset  در اتوکد (ایجاد کپی به موازات شی)