برچسب : پروژه متره با زیربنای بیش از 1000 متر مربع ( متره 1450 متر مربع )