دسته بندی : مطالعات معماری (رساله، پروپزال، طرح نهایی)

مطالعات معماری از جمله پروپوزال، رساله ها و طرح نهایی معماری همیشه چالشی برای مهندسین معماری بوده است و جم سیویل به آنچه که یک مهندس به آن نیاز دارد آگاه است و در تسهیل مسیر تلاش میکند.